fbpx
විකිපීඩියා

සිම්බාබ්වේ

සිම්බාබ්වේ නිල වශයෙන් සිම්බාබ්වේ සමූහාණ්ඩුව නම් වේ. පෙර දකුණු රොඩේෂියාව නම් වූ මෙරට දකුණු අප්‍රිකාව හා ලිම්පෝපෝ ගග අතර පිහිටා තිබේ. එය මායිම් වන්නේ දකුණින් දකුණු අප්‍රිකාවටත්, නිරිතින් බොට්ස්වානාවටත්, වයඹින් සැම්බියාවට සහ නැගෙනහිරින් මොසැම්බික් රාජ්‍යයටයි. එහි ප්‍රධාන රාජ්‍ය භාෂා තුනක් ඇත. ඉංග්‍රිසි, ෂෝනා සහ නඩේබිලි එම භාෂාය. සිම්බාබ්වේ ආරම්භ වුයේ බ්‍රිතාන්‍ය ජනපදයක් කොටසක් වු රොඩේෂියාවෙනිය. ජනාධිපති එමර්සන් ම්නග්වා රටේ ජනාධිපති වන අතර හමුදාවන්හි ප්‍රධානියා ද වේ. රටේ පැවති නිදහස උදෙසා වු දීර්ඝ යුද්ධයේ පටන් රොබට් මුගාබේ ජනාධිපතිව සිටි අතර 1980 වර්ෂයේ දී ඔහුගේ පාලනය හේතුවෙන් වැඩි දියුණු වු ජිවන මට්ටම ආර්ථිකය මත ඔහුව පැසසුමට ලක් විය. ඔහුගේ පාලනයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ අතර දළ ආර්ථික වැරදි පාලනය, අති උද්ධමනය හා පැතිරුණු මානව හිමිකම් කඩකිරීම් වේ. කඩා වැටුණු ආර්ථිකය නිසා දිළිඳුකම හා විරැකියාව වැඩිවීමත් උප අගමැති වන මුමම්බරා හා ඔහුගේ පක්ෂයට වඩා වාසි දායක වූ අතර සහයෝගය ද වැඩි විය. 2008 වර්ෂයේ දී එම පක්ෂය වන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනසකට ව්‍යාපාරය සමඟ බලය බෙදීමකට එකඟ විය. පසුව හමුදා කුමන්ත්‍රණයකින් මුගාබේ රජය පෙරලා දැමුණු අතර 2019 වර්ශයේදී ඔහු මරණයට පත්විය

Republic of Zimbabwe
Republika seZimbabwe
Republiki ya Zimbabwe
ධජය
Coat of arms
උද්යෝග පාඨය: "Unity, Freedom, Work"
ජාතික ගීය: [Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe]Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)(Shona)
[Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe]Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)(Sindebele)
"Blessed be the land of Zimbabwe"
අගනුවර
සහ විශාලතම නගරය
Harare
නිල භාෂාව(න්)Shona, isiNdebele, and English
ජාති නාම(ය)Zimbabwean
රජයSemi presidential, parliamentary, consociationalist republic
Emmerson Mnangagwa
Vacant
Joseph Msika
Joice Mujuru
Thokozani Khuphe
Arthur Mutambara
Independence
November 11, 1965
• Zimbabwe
April 18, 1980
වර්ග ප්‍රමාණය
• සම්පූර්ණ
390,757 km2 (150,872 sq mi) (60th)
• ජලය (%)
1
ජනගහණය
• January 2008 ඇස්තමේන්තුව
13,349,0001 (68th)
• ඝණත්වය
33/km2 (85.5/sq mi) (170th)
දදේනි(ක්‍රශසා)2008 ඇස්තමේන්තුව
• සම්පූර්ණ
$2.210 billion
• ඒක පුද්ගල
$188
දදේනි(නාමික)2008 ඇස්තමේන්තුව
• සම්පූර්ණ
$4.548 billion
• ඒක පුද්ගල
$200
ගිනි(2003)56.8
ඉහළ
මාසද(2007) 0.513
දෝෂය: අනීතික HDI අගය · 151st
ව්‍යවහාර මුදලDollar ($)2 (ZWD)
වේලා කලාපයCentral Africa Time
• ගිම්හාන (DST)
Not observed
රිය ධාවන මං තීරුවleft
ඇමතුම් කේතය263
ISO 3166 codeZW
අන්තර්ජාල TLD.zw
1 Estimates explicitly take into account the effects of excess mortality due to AIDS.
2 Although it is still the official currency, the United States dollar, South African rand, Botswanan pula, Pound sterling and Euro are mostly used instead as the local currency is practically worthless.
  1. . International Monetary Fund. Retrieved2008-10-09.

සිම්බාබ්වේ
කරන, කරණය, zimbabwe, යළ, කරන, ලද, වශය, සම, නම, දක, නම, රට, දක, අප, ගග, අතර, එය, වන, දක, දක, අප, වටත, වටත, වයඹ, වට, සහ, නහ, යයටය, එහ, රධ, නක, ඇත, සහ, නඩ, එම, ආරම, ජනපදයක, ටසක, ජන, පත, එමර, සන, නග, රට, ජන, පත, වන, අතර, හම, වන, රධ, රට, වත, දහස, උද, ධය, පටන, බට, ජ. ස ම බ බ ව භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය Zimbabwe ව ත න යළ ය ම කරන ලද ස ම බ බ ව න ල වශය න ස ම බ බ ව සම හ ණ ඩ ව නම ව ප ර දක ණ ර ඩ ෂ ය ව නම ව ම රට දක ණ අප ර ක ව හ ල ම ප ප ගග අතර ප හ ට ත බ එය ම ය ම වන න දක ණ න දක ණ අප ර ක වටත න ර ත න බ ට ස ව න වටත වයඹ න ස ම බ ය වට සහ න ග නහ ර න ම ස ම බ ක ර ජ යයටය එහ ප රධ න ර ජ ය භ ෂ ත නක ඇත ඉ ග ර ස ෂ න සහ නඩ බ ල එම භ ෂ ය ස ම බ බ ව ආරම භ ව ය බ ර ත න ය ජනපදයක ක ටසක ව ර ඩ ෂ ය ව න ය ජන ධ පත එමර සන ම නග ව රට ජන ධ පත වන අතර හම ද වන හ ප රධ න ය ද ව රට ප වත න දහස උද ස ව ද ර ඝ ය ද ධය පටන ර බට ම ග බ ජන ධ පත ව ස ට අතර 1980 වර ෂය ද ඔහ ග ප ලනය හ ත ව න ව ඩ ද ය ණ ව ජ වන මට ටම ආර ථ කය මත ඔහ ව ප සස මට ලක ව ය ඔහ ග ප ලනය ප රධ න ලක ෂණ අතර දළ ආර ථ ක ව රද ප ලනය අත උද ධමනය හ ප ත ර ණ ම නව හ ම කම කඩක ර ම ව කඩ ව ට ණ ආර ථ කය න ස ද ළ ඳ කම හ ව ර ක ය ව ව ඩ ව මත උප අගම ත වන ම මම බර හ ඔහ ග පක ෂයට වඩ ව ස ද යක ව අතර සහය ගය ද ව ඩ ව ය 2008 වර ෂය ද එම පක ෂය වන ප රජ තන ත රව ද ව නසකට ව ය ප රය සමඟ බලය බ ද මකට එකඟ ව ය පස ව හම ද ක මන ත රණයක න ම ග බ රජය ප රල ද ම ණ අතර 2019 වර ශය ද ඔහ මරණයට පත ව යRepublic of Zimbabwe Republika seZimbabwe Republiki ya Zimbabweධජය Coat of armsඋද ය ග ප ඨය Unity Freedom Work ජ ත ක ග ය Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe Error Lang text has italic markup help Shona Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe Error Lang text has italic markup help Sindebele Blessed be the land of Zimbabwe අගන වර සහ ව ශ ලතම නගරයHarareන ල භ ෂ ව න Shona isiNdebele and Englishජ ත න ම ය ZimbabweanරජයSemi presidential parliamentary consociationalist republic PresidentEmmerson Mnangagwa Prime MinisterVacant Vice PresidentJoseph Msika Joice Mujuru Deputy Prime MinisterThokozani Khuphe Arthur MutambaraIndependence from the United Kingdom RhodesiaNovember 11 1965 ZimbabweApril 18 1980වර ග ප රම ණය සම ප ර ණ390 757 km2 150 872 sq mi 60th ජලය 1ජනගහණය January 2008 ඇස තම න ත ව13 349 0001 68th ඝණත වය33 km2 85 5 sq mi 170th දද න ක රශස 2008 ඇස තම න ත ව සම ප ර ණ 2 210 billion 1 ඒක ප ද ගල 188 1 දද න න ම ක 2008 ඇස තම න ත ව සම ප ර ණ 4 548 billion 1 ඒක ප ද ගල 200 1 ග න 2003 56 8 ඉහළම සද 2007 0 513 ද ෂය අන ත ක HDI අගය 151stව යවහ ර ම දලDollar 2 ZWD ව ල කල පයCentral Africa Time ග ම හ න DST Not observedර ය ධ වන ම ත ර වleftඇමත ම ක තය263ISO 3166 codeZWඅන තර ජ ල TLD zw1 Estimates explicitly take into account the effects of excess mortality due to AIDS 2 Although it is still the official currency the United States dollar South African rand Botswanan pula Pound sterling and Euro are mostly used instead as the local currency is practically worthless References ස ස කරණය 1 0 1 1 1 2 1 3 Zimbabwe International Monetary Fund Retrieved 2008 10 09 https si wikipedia org w index php title ස ම බ බ ව amp oldid 441085 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,