fbpx
විකිපීඩියා

යාහූ!

මෙම ලිපිය කිසිදු මූලාශ්‍රයක් උපුටා දක්වන්නේ නැත. කරුණාකර මෙම ලිපිය විශ්වාස කළ හැකි මූලාශ්‍ර උපුටා දක්වනවමින් වැඩි දියුණු කිරීමට උදව් වන්න. මූලාශ්‍ර රහිත කරුණු අභියෝගයට ලක්වීමට හා මකා දැමීමට ඉඩ ඇත. (2020)
This article අනාථ ලිපියක් වන්නේ, වෙනත් කිසිම ලිපියක් එය වෙත නොබැඳෙන බැවිනි. කරුණාකර මෙම ලිපියට ආශ්‍රිත ලිපි වලින් සබැඳි එක්කරන්න ; . (ජූනි 2013)

යාහූ වනාහි සෙවුම් පද්ධතියකි. යාහූ! Jerry Yang සහ David Filo විසින් 1994දී ප්‍රතිස්ථාපිත කරන ලද අතර 1995 මාර්තු 1 දින සංස්ථාපිත කරන ලදී.

යාහූ! Inc.
වර්ගයපොදු
ස්ථාපිතයSanta Clara, California, U.S.
(March 1, 1995)
ප්‍රාරම්භකJerry Yang
David Filo
මූලස්ථානයSunnyvale, California,U.S.
සේවා සරියWorldwide
ප්‍රධාන පුද්ගලයන්Roy J. Bostock (Chairman)
Carol Bartz (CEO)
කර්මාන්තයInternet
Computer software
නිෂ්පාදිතයන්See list of Yahoo products.
ආදායම US$ 6.324 billion (2010)
මෙහෙයුම් ආදායම US$ 1.070 billion (2010)
ලාභය US$ 1.232 billion (2010)
මුළු වත්කම් US$ 14.928 billion (2010)
මුළු සමකොටස US$ 12.596 billion (2010)
සේවකයන්13,600 (Q4 2010)
උපාංගයන්List of acquisitions by Yahoo!
වෙබ්අඩවිය
විකුණනු ලබන්නේසැකිල්ල:Nasdaq
NASDAQ-100 Component
S&P 500 Component

යාහූ!
කරන, කරණය, yahoo, යළ, කරන, ලද, රයක, උප, දක, වන, කර, කර, කළ, උප, දක, වනවම, මට, උදව, වන, රහ, කර, අභ, ගයට, ලක, මට, මක, මට, ඉඩ, ඇත, 2020, this, article, අන, යක, වන, නත, යක, එය, කර, කර, යට, ආශ, වල, සබ, එක, කරන, ජන, 2013, වන, පද, ධත, යක, jerry, yang, සහ, david, filo. ය හ භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය Yahoo ව ත න යළ ය ම කරන ලද ම ම ල ප ය ක ස ද ම ල ශ රයක උප ට දක වන න න ත කර ණ කර ම ම ල ප ය ව ශ ව ස කළ හ ක ම ල ශ ර උප ට දක වනවම න ව ඩ ද ය ණ ක ර මට උදව වන න ම ල ශ ර රහ ත කර ණ අභ ය ගයට ලක ව මට හ මක ද ම මට ඉඩ ඇත 2020 This article අන ථ ල ප යක වන න ව නත ක ස ම ල ප යක එය ව ත න බ ඳ න බ ව න කර ණ කර ම ම ල ප යට ආශ ර ත ල ප වල න සබ ඳ එක කරන න ය ජන ම හ ත බ ය හ ක ජ න 2013 ය හ වන හ ස ව ම පද ධත යක ය හ Jerry Yang සහ David Filo ව ස න 1994ද ප රත ස ථ ප ත කරන ලද අතර 1995 ම ර ත 1 ද න ස ස ථ ප ත කරන ලද ය හ Inc වර ගයප ද ස ථ ප තයSanta Clara California U S March 1 1995 ප ර රම භකJerry Yang David Filoම ලස ථ නයSunnyvale California U S ස ව සර යWorldwideප රධ න ප ද ගලයන Roy J Bostock Chairman Carol Bartz CEO කර ම න තයInternet Computer softwareන ෂ ප ද තයන See list of Yahoo products ආද යම US 6 324 billion 2010 ම හ ය ම ආද යම US 1 070 billion 2010 ල භය US 1 232 billion 2010 ම ළ වත කම US 14 928 billion 2010 ම ළ සමක ටස US 12 596 billion 2010 ස වකයන 13 600 Q4 2010 උප ගයන List of acquisitions by Yahoo ව බ අඩව යhttp www yahoo comව ක ණන ලබන න ස ක ල ල Nasdaq NASDAQ 100 Component S amp P 500 Component https si wikipedia org w index php title ය හ amp oldid 454710 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,