fbpx
විකිපීඩියා

À·€à·’à·à

බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය උපයෝගි කරගනිමින් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරිම • විශ්ව විසිරි වියමන ( The world wild web – www , web,3) විශ්ව විසිරි වියමන යනු අන්තර්ජාලය හරහා පිවිසිය හැකි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන ලද අධි - පාඨ (Hypertext ) , ( Documents ) ලේඛනයකි. මෙහිදී වියමන පිරික්සනයක් ( Web Browser) භාවිතයෙන් web පිටුවලට පිවිසීම සිදු කළ හැකිය. • වෙබ් අඩවි වර්ග ( Types of web sites) 1. Information - තොරතුරු 2. Personal - පුද්ගලික තොරතුරු අඩංගු 3. News – ප්‍රවෘත්ති ( BBC) 4. Educational - අධ්‍යාපනික -( www.w3schools.com) 5. Commercial - වානිජ්‍යය ( www.ebay.com ) 6. Web portals - විවිධ වු මූලාශ්‍ර වලින් තොරතුරු ඒකාබද්ධ කරනු ලැබු වෙබ් අඩවියකි. ( e-mail , news , stock prices , information , entertainment , database ) මෙහිදි එක් එක් තොරතුරු සඳහා web පිටුව තුල ඒ සඳහා ම වෙන් වු ඉඩක් වෙන් කර ඇත. උදා :- Yahoo , MSN , Google - Search engine

• වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය 1. ආරම්භක පිටුව ( Home page ) මෙය index page එක ලෙසද හදුන්වනු ලැබේ. වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන විට මුලින්ම දිස්වනු ලබන්නේ මෙම web පිටුවයි. මෙය web අඩවියේ ප්‍රධාන පිටුව වේ. 2. සම්බන්ධිත පිටු ( Link Pages ) Hyper links (අධි සම්බන්ධක ) භාවිතයෙන් ප්‍රධාන පිටුවට සම්බන්ධ කර ඇති web පිටු මෙසේ හැදින්වේ. 3. වෙබ් පිටුවක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය මූලිකාංග අකුරු , චිත්‍ර , ශව්‍ය , දෘෂ්‍ය , ගොනු මෙන්ම අධි සම්බන්ධතා අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතා වේ. • අන්තර්ගතය සංවිධානය කිරිම 1. ආකෘතිය ( Formats ) 2. ලැයිස්තු ( Lists ) 3. වගු ( Tables ) 4. රාමු ( Frames )


• වෙබ් පිටු නිර්මාණය සඳහා HTML භාවිතය HTML හැදින්වීම ( Hyper Text Markup Language ) Hyper Text Markup Language හි අක් නම HTML ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. මෙය ක්‍රමලේඛ භාෂාවක් නොවන අතර සලකුණු කිරිමේ කේතයක් වේ. Standard General Markup Language - SQML වල උපකුළකයක් වන මෙය සලකුණු කිරිමේ උසුලනයක් ( Markup tags ) සමුහයකින් සමන්විත වේ. වෙබ් පිටු සැනසීමේදි මුලාශ්‍ර ගොනුවක් වු HTML සංස්කාර ( Editor ) මෘදුකාංගයක් භාවිතා කළ හැකි අතර මුලාශ්‍ර සංස්කරණයක් ( Note pad , G Edit ) යොදා ගනිමින් වෙබ් පිටු සකසන විටදි සරල , පෙළ මෙන්ම html සලකුණු කිරිමේ උසුලනයක් යොදා ගනී. Web අතිරික්සුවක් ( Web browser ) හරහා වෙබ් පිටු දර්ශනය වීමේ දී සලකුණු කිරිමේ උසුලනයක් පරිශිලකයාට දක්නට ලැබේ. What is hypertext ? ---- පරිගණක අකුරු

What is Markup Language ? ලේඛනයක් තර්කානුකූලව විස්තර කරනු ලබන නුතන පද්ධතියකි. Markup Language එකක් Markup tags වල කාර්යය වනුයේ වෙබ් පිටුවේ අන්තර්ගතය විස්තර කිරිමයි. • HTML Standards ( සම්මුතින් ) HTML කේතයක් HTML tag වන අතර මෙය කෝණ වරහනකින් (“ < > “ ) දක්වනු ලැබේ . HTML tag එකක් යනු සාමාන්‍යෙයන් යුගල වශයෙන් පවතින අතර තනි තනි tag ද දක්නට ලැබේ. (“ < b> , </ b> “ ) යුගලයේ පළමු tag එක පටන් ගන්නා tag එක වන අතර දෙවන tag එක අවසන් කරන tag එක ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. අන්තර්ගතය පටන් ගැනීමේ හා අවසන් කිරිමේ tag යට “ / ” සංකේතය යොදනු ලැබේ. අන්තර්ගතය පටන් ගැනීමේ හා අවසන් කිරිමේ tag අතර ඇති සමහර අවස්ථාවලදී අන්තර්ගතයක් දක්නට නෙලැබේ. HTML පිටුවක් විස්තර කිරිමේ දී මුලට හා අගට පිළිවෙලින් < HTML > සහ </HTML> tag යක් භාවිතා කරයි. • HTML tag ලිවීමේ දී Capital Simple බේදයක් නොමැත. • HTML Page Structure <HTML> <HEAD> <TITLE> මාතෘකාව < /TITLE> </HEAD> <BODY> අන්තර්ගතය </BODY>

</HTML>

• Web Browser ( වෙබ් අතිරික්සුව / වියමන පිරික්සනය )

• HTML Elements ( අංග ) HTML අංගයක් යනු html tag යන ආරම්භයේ සිට අවසාන tag සඳහා වු කොටසකි.

Eg - < p > This is a htmal element

• HTML Attributes ( භූතාර්ථ )

උදා:- < p align = “ Right “ > ----------------

• <HTML > ---------------------------</HTML> සම්පූර්ණ වෙබ් පිටුව අර්ත දක්වනු ලැබේ. • <HEAD> -------------------------- < / HEAD >

• <Title> -------------------------- < / Title > තැම්පත් කරන ලද web පිටුව web browser හරහා තිරය මත පතිත කිරිමෙන් එම web පිටුව ශීර්ෂ මාතෘකාව web browser හි ශිර්ෂය මත දිස් විය යුතු වේ. ඒ සඳහා <title> උපදේශ කේත අතර පිටුවේ උපදේශ කේත අතර පිටුවේ ශීර්ෂ මාතෘකාව සදහන් කල හැකිය. උදා <title> My First Web Page </title> • <Body> -------------------------< / Body > වෙබ් අඩවියක ඇති web පිටුවක බද(body) හෙවත් ප්‍රධානතම තොරතුරු ඇති කොටස (body) යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන අතර එම එම පරාසය හදුනා ගැනීම සඳහා <body> - - - - - - - - - - - - - </body> උපදේශ කේත යුගල භාවිතා කරනු ලැබේ. ඉන් අනතුරුව එම උපදේශ කේත යුගල අතර වෙබ් ලිපියෙහි අඩංගු කල යුතු අනෙකුත් තොරතුරු වන රූප , වීඩියෝ පට සහ චලන චිත්‍ර විවිධ ආකාරයට වෙනත් උපදේශ කේත භාවිත කරගනිමින් ඉදිරිපත් කල හැකි අතර එම තොරතුරු සියල්ල web අඩවි භාවිත කරන්නට දැක ගත හැක. HTML Extensions (ගොනු දිගු) Html ගොනුවක් සුරක්ෂිත කරන විට (Save) .htm හෝ .html යන ගොනු දිගු වලින් එකක් භාවිත කැරනු ලැබේ. HTML Basic

HTML heading defined with the

පටුන

to
tags.

ප්‍රධාන මාතෘකාව <html> <head> </head> <body>

This is a heading 1

This is a heading 2

This is a heading 3

This is a heading 4

This is a heading 5
This is a heading 6

</body> </html> HTML Paragraphs

HTML Paragraphs are defined with the

tags <html> <head> </head> <body>

This is a Paragraph

This is a Paragraph

</body> </html> HTML Comments (විස්තර ප්‍රකාශ/විවරණ) HTML මගින් කිසියම් විස්තරයක් හෝ ප්‍රකාශයක් වෙබ් පිටුව සකස් කරන්නාගේ පහසුව සඳහා හෝ වෙනත් වෙබ් පිටු සකසන්නෙකුගේ පහසුව සඳහා යමක් සටහන් කර තැබීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ සඳහා භාවිත කල හැකි HTML උපදේශ කේතයක් ලෙස <! - - . . . . . . . . . . . . . - - > භාවිත කල හැකිය.මෙම සංකේත අතර ඇති කිසිවක් වෙබ් Browser මගින් නොපෙන්වනු ලැබේ. <html> <head> </head> <body> <! - -This Comment will not be displayed - - >

This is a regular Programmer

</body> </html> HTML Line Break

HTML වලදී වාක්‍ය 2ක් එකිනෙකට වෙනස් කිරිම සඳහා හෝ පේලි වෙන් කිරිම සඳහා tag භාවිතා කල යුතුවේ. මේ සඳහා

හෝ
භාවිත කල හැක.
Tag භාවිත කරනු ලබන්නේ එකම ඡේදයක් තුල ඇති පේලි හෝ වාක්‍ය වෙන් කිරිම සඳහාය. 
සඳහා අවසන් කිරිමේ Tag නොමැත. <html> <head> </head> <body>

This is
a para
Graph with line break

</body> </html> HTML Lines

මෙහිදී web පිටුව මතට සිරස් ඉරක් ඇතුළු කිරිම සඳහා
භාවිත කරනු ලැබේ.

<html> <head> </head> <body>

HTML

HTML is a language for describing web pages


CSS

CSS defined how to display HTML elements

</body> </html>  < hr width = “50%” align = “ left” >  < hr width = “50%” align = “ left” Size = “5px”>  < hr width = “500px” align = “ Right = “5px”>  < hr width = “50x” align = “ Center = “5px”> Text Formatting Tag Description Defines bold text - තද අකුරු Defines Emphasized text -අවධානය කල යුතු අකුරු Defines a italic text - ඇල අකුරු Defines smaller text- පුංචි Defines important text - වැදගත් Defines Superscripted text - 25  Sup Defines subscripted text - H2O  Sub Defines inserted text Defines Deleted text

web පිටුව මතට සිරස් ඉරක් ඇතුළු කිරිම සඳහා
භාවිත කරනු ලැබේ.

<html> <head> </head> <body>

This Text is bold

This Text is strong

This Text is Emphasized

This Text is italic

This Text is small

This is subscript and superscript

Defines important text

Inserted text

deleted text

</body> </html>

À·€à·’à·à
කරන, කරණය, බහ, ෂණය, උපය, කරගන, අඩව, ණය, යමන, world, wild, යමන, යන, අන, තර, ලය, හරහ, එක, කට, සම, බන, කරන, ලද, අධ, hypertext, documents, ඛනයක, යමන, සනයක, browser, තය, වලට, කළ, අඩව, වර, types, sites, information, රත, personal, ගල, රත, අඩ, news, රව, educational, අ. A a a a භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය බහ ම ධ ය ත ක ෂණය උපය ග කරගන ම න ව බ අඩව න ර ම ණය ක ර ම ව ශ ව ව ස ර ව යමන The world wild web www web 3 ව ශ ව ව ස ර ව යමන යන අන තර ජ ලය හරහ ප ව ස ය හ ක එක න කට සම බන ධ කරන ලද අධ ප ඨ Hypertext Documents ල ඛනයක ම හ ද ව යමන ප ර ක සනයක Web Browser භ ව තය න web ප ට වලට ප ව ස ම ස ද කළ හ ක ය ව බ අඩව වර ග Types of web sites 1 Information ත රත ර 2 Personal ප ද ගල ක ත රත ර අඩ ග 3 News ප රව ත ත BBC 4 Educational අධ ය පන ක www w3schools com 5 Commercial ව න ජ යය www ebay com 6 Web portals ව ව ධ ව ම ල ශ ර වල න ත රත ර ඒක බද ධ කරන ල බ ව බ අඩව යක e mail news stock prices information entertainment database ම හ ද එක එක ත රත ර සඳහ web ප ට ව ත ල ඒ සඳහ ම ව න ව ඉඩක ව න කර ඇත උද Yahoo MSN Google Search engine ව බ අඩව යක අන තර ගතය 1 ආරම භක ප ට ව Home page ම ය index page එක ල සද හද න වන ල බ ව බ අඩව යකට ප ව ස න ව ට ම ල න ම ද ස වන ලබන න ම ම web ප ට වය ම ය web අඩව ය ප රධ න ප ට ව ව 2 සම බන ධ ත ප ට Link Pages Hyper links අධ සම බන ධක භ ව තය න ප රධ න ප ට වට සම බන ධ කර ඇත web ප ට ම ස හ ද න ව 3 ව බ ප ට වක ග ඩන ග මට අවශ ය ම ල ක ග අක ර ච ත ර ශව ය ද ෂ ය ග න ම න ම අධ සම බන ධත අවශ ය ම ල ක අවශ යත ව අන තර ගතය ස ව ධ නය ක ර ම 1 ආක ත ය Formats 2 ල ය ස ත Lists 3 වග Tables 4 ර ම Frames ව බ ප ට න ර ම ණය සඳහ HTML භ ව තය HTML හ ද න ව ම Hyper Text Markup Language Hyper Text Markup Language හ අක නම HTML ල ස හද න වන ල බ ම ය ක රමල ඛ භ ෂ වක න වන අතර සලක ණ ක ර ම ක තයක ව Standard General Markup Language SQML වල උපක ළකයක වන ම ය සලක ණ ක ර ම උස ලනයක Markup tags සම හයක න සමන ව ත ව ව බ ප ට ස නස ම ද ම ල ශ ර ග න වක ව HTML ස ස ක ර Editor ම ද ක ගයක භ ව ත කළ හ ක අතර ම ල ශ ර ස ස කරණයක Note pad G Edit ය ද ගන ම න ව බ ප ට සකසන ව ටද සරල ප ළ ම න ම html සලක ණ ක ර ම උස ලනයක ය ද ගන Web අත ර ක ස වක Web browser හරහ ව බ ප ට දර ශනය ව ම ද සලක ණ ක ර ම උස ලනයක පර ශ ලකය ට දක නට ල බ What is hypertext පර ගණක අක ර What is Markup Language ල ඛනයක තර ක න ක ලව ව ස තර කරන ලබන න තන පද ධත යක Markup Language එකක Markup tags වල ක ර යය වන ය ව බ ප ට ව අන තර ගතය ව ස තර ක ර මය HTML Standards සම ම ත න HTML ක තයක HTML tag වන අතර ම ය ක ණ වරහනක න lt gt දක වන ල බ HTML tag එකක යන ස ම න ය යන ය ගල වශය න පවත න අතර තන තන tag ද දක නට ල බ lt b gt lt b gt ය ගලය පළම tag එක පටන ගන න tag එක වන අතර ද වන tag එක අවසන කරන tag එක ල ස හද න වන ල බ අන තර ගතය පටන ග න ම හ අවසන ක ර ම tag යට ස ක තය ය දන ල බ අන තර ගතය පටන ග න ම හ අවසන ක ර ම tag අතර ඇත සමහර අවස ථ වලද අන තර ගතයක දක නට න ල බ HTML ප ට වක ව ස තර ක ර ම ද ම ලට හ අගට ප ළ ව ල න lt HTML gt සහ lt HTML gt tag යක භ ව ත කරය HTML tag ල ව ම ද Capital Simple බ දයක න ම ත HTML Page Structure lt HTML gt lt HEAD gt lt TITLE gt ම ත ක ව lt TITLE gt lt HEAD gt lt BODY gt අන තර ගතය lt BODY gt lt HTML gt Web Browser ව බ අත ර ක ස ව ව යමන ප ර ක සනය ව බ අත ර ක ස වක ක ර ය වන ය html ල ඛනයක ක යව එය ව බ ප ට වක ල ස දර ශනය ක ර මය අත ර ක ස ව මග න html tag න ප න වන අතර එම tag ත ළ ඇත ද සකස කර ප න න ම කරන ල බ HTML Elements අ ග HTML අ ගයක යන html tag යන ආරම භය ස ට අවස න tag සඳහ ව ක ටසක Eg lt p gt This is a htmal element HTML Attributes භ ත ර ථ ම මග න html elements වලට අමතර ත රත ර එකත කරන ල බ Html attributes ස ම ව ටම ආරම භක tag ත ල ල යන ල බ උද lt p align Right gt lt HTML gt lt HTML gt සම ප ර ණ ව බ ප ට ව අර ත දක වන ල බ lt HEAD gt lt HEAD gt lt html gt tag එක ය ද ග න ම න අනත ර ව ම ම ප ට ව හ අඩ ග කල ය ත ම ල ක ත රත ර හද න ග න ම සඳහ lt head gt උපද ශ ක තය භ ව ත කරන ල බ lt Title gt lt Title gt ත ම පත කරන ලද web ප ට ව web browser හරහ ත රය මත පත ත ක ර ම න එම web ප ට ව ශ ර ෂ ම ත ක ව web browser හ ශ ර ෂය මත ද ස ව ය ය ත ව ඒ සඳහ lt title gt උපද ශ ක ත අතර ප ට ව උපද ශ ක ත අතර ප ට ව ශ ර ෂ ම ත ක ව සදහන කල හ ක ය උද lt title gt My First Web Page lt title gt lt Body gt lt Body gt ව බ අඩව යක ඇත web ප ට වක බද body හ වත ප රධ නතම ත රත ර ඇත ක ටස body යන ව න හද න වන ලබන අතර එම එම පර සය හද න ග න ම සඳහ lt body gt lt body gt උපද ශ ක ත ය ගල භ ව ත කරන ල බ ඉන අනත ර ව එම උපද ශ ක ත ය ගල අතර ව බ ල ප ය හ අඩ ග කල ය ත අන ක ත ත රත ර වන ර ප ව ඩ ය පට සහ චලන ච ත ර ව ව ධ ආක රයට ව නත උපද ශ ක ත භ ව ත කරගන ම න ඉද ර පත කල හ ක අතර එම ත රත ර ස යල ල web අඩව භ ව ත කරන නට ද ක ගත හ ක HTML Extensions ග න ද ග Html ග න වක ස රක ෂ ත කරන ව ට Save htm හ html යන ග න ද ග වල න එකක භ ව ත ක රන ල බ HTML Basic HTML heading defined with theපට න 1 to tags ප රධ න ම ත ක ව lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt This is a heading 1 1 1 This is a heading 2 1 1 1 This is a heading 3 1 1 1 1 This is a heading 4 1 1 1 1 1 This is a heading 5 1 1 1 1 1 1 This is a heading 6 2 HTML 3 CSSto tags ප රධ න ම ත ක ව lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt This is a heading 1 This is a heading 2 This is a heading 3 This is a heading 4 This is a heading 5 This is a heading 6 lt body gt lt html gt HTML Paragraphs HTML Paragraphs are defined with the tags lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt This is a Paragraph This is a Paragraph lt body gt lt html gt HTML Comments ව ස තර ප රක ශ ව වරණ HTML මග න ක ස යම ව ස තරයක හ ප රක ශයක ව බ ප ට ව සකස කරන න ග පහස ව සඳහ හ ව නත ව බ ප ට සකසන න ක ග පහස ව සඳහ යමක සටහන කර ත බ මට අවශ ය ව වහ ත ඒ සඳහ භ ව ත කල හ ක HTML උපද ශ ක තයක ල ස lt gt භ ව ත කල හ ක ය ම ම ස ක ත අතර ඇත ක ස වක ව බ Browser මග න න ප න වන ල බ lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt lt This Comment will not be displayed gt This is a regular Programmer lt body gt lt html gt HTML Line Break HTML වලද ව ක ය 2ක එක න කට ව නස ක ර ම සඳහ හ ප ල ව න ක ර ම සඳහ tag භ ව ත කල ය ත ව ම සඳහ හ භ ව ත කල හ ක Tag භ ව ත කරන ලබන න එකම ඡ දයක ත ල ඇත ප ල හ ව ක ය ව න ක ර ම සඳහ ය සඳහ අවසන ක ර ම Tag න ම ත lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt This is a para Graph with line break lt body gt lt html gt HTML Lines ම හ ද web ප ට ව මතට ස රස ඉරක ඇත ළ ක ර ම සඳහ භ ව ත කරන ල බ lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt HTML HTML is a language for describing web pages CSS CSS defined how to display HTML elements lt body gt lt html gt lt hr width 50 align left gt lt hr width 50 align left Size 5px gt lt hr width 500px align Right 5px gt lt hr width 50x align Center 5px gt Text Formatting Tag Description Defines bold text තද අක ර Defines Emphasized text අවධ නය කල ය ත අක ර Defines a italic text ඇල අක ර Defines smaller text ප ච Defines important text ව දගත Defines Superscripted text 25 Sup Defines subscripted text H2O Sub Defines inserted text Defines Deleted textweb ප ට ව මතට ස රස ඉරක ඇත ළ ක ර ම සඳහ භ ව ත කරන ල බ lt html gt lt head gt lt head gt lt body gt This Text is bold This Text is strong This Text is Emphasized This Text is italic This Text is small This is subscript and superscript Defines important text Inserted text deleted text lt body gt lt html gt https si wikipedia org w index php title A a a a amp oldid 469087 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,